Indego Bikes 🚲


(i.e. "fairmount" or "19107")

Kiosk ID Name Bikes Docks History
3013 6th & Fairmount 5 🚲🚲🚲🚲🚲============ 12 📊
3051 23rd & Fairmount 7 🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲============================== 30 📊
3058 20th & Fairmount (Unavailable) 2 🚲🚲=============== 15 📊
3075 Fairmount & Ridge 3 🚲🚲🚲========= 9 📊
3102 Pennsylvania & Fairmount Perelman Building (Unavailable) 22 🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲== 2 📊
3192 2nd & Fairmount 1 🚲====== 6 📊

courtesy of Indego

view source @ github | my Indego API libraries: python | php